Tre barn som springer och håller hand

Om Nordiqus

Hållbarhet

Nordiqus skapar hållbara miljöer där människor ska kunna arbeta och vistas i under lång tid framöver och hållbarhet är en viktig del av vårt dagliga arbete. Nordiqus arbete lokalt bidrar till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vår lokalt förankrade förvaltning ger en nära och direkt kundkontakt och vår storlek ger oss möjlighet att göra nödvändiga investeringar på önskemål av våra kunder.  

Bolaget ska styra verksamheten i linje med det internationella klimatavtalet (Parisavtalet) med övergripande mål om att vara klimatneutrala år 2030 samt en portfölj som är anpassad för att minimera klimatrelaterade risker. Bolaget ska tillämpa ett livscykelperspektiv på sin verksamhet och säkerställa ett effektivt och ansvarsfull användande av naturresurser samt verka för att främja biologisk mångfald.

Vi har fokus på att genomföra energiprojekt som leder till energibesparing eller omställning till förnyelsebar energi. Vi jobbar för att årligen minska vår energiförbrukning med 3% och i dagsläget är ca 20% av vårt bestånd miljöcertifierat.